1. Wstęp na teren Portofelice jest możliwy po przedstawieniu dokumentu tożsamości i wypełnieniu formularza rejestracji wymaganego przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia, czy dane wprowadzone podczas rejestracji są poprawne i do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych rozbieżności lub błędów. Wstęp na teren Portofelice jest dozwolony tylko z bransoletką identyfikacyjną na nadgarstku.
 2. Osoby niepełnoletnie są przyjmowane tylko pod opieką osoby dorosłej, która jest za nie prawnie odpowiedzialna.
 3. Osoby, które chcą odwiedzić gości ośrodka Portofelice, muszą okazać dokument przy wejściu. Jeżeli ich pobyt w ośrodku przekracza 60 minut, muszą uiścić opłatę zgodnie z cennikiem. Wstęp jest dozwolony wyłącznie pieszo w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 21.00. Dyrekcja może cofnąć zezwolenie na wstęp według własnego uznania.
 4. Każdy klient otrzymuje tzw. „Camping-pass”, który musi należy okazać na każde żądanie pracowników ośrodka Portofelice. Należy go zwrócić do kasy w momencie wyjazdu. Wszyscy goście są zobowiązani do posiadania przy sobie karty Camping-pass przez cały czas, a szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.
 5. Stanowisko kempingowe może zostać wybrane przez klienta zgodnie ze wskazówkami personelu i może zostać zmienione tylko za zgodą Dyrekcji. Na stanowisku nie może przebywać więcej niż 7 osób i może zostać na nim rozstawiony tylko jednego rodzaju wyposażenia kempingowego. Właściciele kamperów nie są uprawnieni do użytkowania miejsca parkingowego, chyba że Dyrekcja postanowi inaczej.
 6. Wymeldowanie: stanowisko musi zostać opuszczone do godziny 12.00, po przekroczeniu tej godziny zostanie naliczona opłata za dodatkowy dzień. Klucze do kwater należy zwrócić do godz. 10.00.
 7. Klient, który wyjeżdża, musi uiścić należność za swój pobyt. Nie ma możliwości obciążenia rachunku innych gości, którzy pozostają w ośrodku.
  Dyrekcja zastrzega sobie prawo, zarówno w przypadku kwater, jak i stanowisk kempingowych, do zażądania wcześniejszej zapłaty za pobyt.
 8. Goście ośrodka nie mogą pod żadnym pozorem zakłócać spokoju innych gości. Szczególnie w godzinach ciszy (od 13.00 do 15.00 i od 23.30 do 7.30) głośność odbiorników telewizyjnych, radioodbiorników, urządzeń lub innych przedmiotów powodujących hałas musi być bardzo umiarkowana. W podanych godzinach nie wolno przeprowadzać montażu lub demontażu markiz/werand itp.
 9. Pojazdy silnikowe mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z ośrodka w godzinach od 7.30 do 23.30. Należy utrzymywać bardzo umiarkowaną prędkość (maks. 10 km/h) i przestrzegać znaków drogowych. Wjazd dodatkowych pojazdów na teren ośrodka jest uzależniony od dostępności miejsc parkingowych. Pojazdy z przyczepami kempingowymi lub kampery, w godz. 13.00 – 15.00 nie mogą wjechać na teren ośrodka.
 10. Dzieci muszą być cały czas pod nadzorem. Rodzice są uprzejmie proszeni o asystowanie im przy prysznicach i w toaletach oraz towarzyszenie im na plaży, basenach i placach zabaw. Dyrekcja jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za dzieci.
 11. Korzystanie z basenów w godzinach, gdy są one zamknięte jest surowo wzbronione.
 12. Zgodnie z nowymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, grillowanie z użyciem drewna i/lub węgla drzewnego nie jest dozwolone. Dozwolone jest korzystanie z grilla gazowego.
 13. Przychodząca korespondencja i wszelkiego rodzaju powiadomienia są wywieszane w biurze informacyjnym. Wywoływanie przez głośniki odbywa się wyłącznie o godz. 11.30 i 19.00.
 14. Ośrodek jest strzeżony w sposób stały. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów wartościowych lub przedmiotów niepowierzonych na przechowanie. Usługa depozytu przedmiotów wartościowych jest dostępna w kasie.
 15. Dyrekcja ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz za szkody wyrządzone osobom i szkody na mieniu w granicach ustalonych przez firmę ubezpieczeniową, z którą ośrodek zawarł specjalną polisę.
 16. Każda osoba przyłapana na dokonywaniu aktów wandalizmu i/lub kradzież, na korzystaniu z basenu poza wyznaczonymi godzinami lub która nie przestrzega zasad zachowania obowiązujących w ośrodku, zostanie natychmiast wydalona z Portofelice, a jeśli zaistnieją ku temu powody, zostanie zgłoszona władzom publicznym.
 17. Obecność psów i innych zwierząt na terenie ośrodka nie jest dozwolona, z wyjątkami przewidzianymi przez prawo.
 18. W przypadku braku elektryczności, wody lub inny mediów, z powodu działania siły wyższej, takich jak np. naprawy itp., które można lub nie można przypisać Dyrekcji ośrodka, w żadnym wypadku nie zostanie przyznane żadnego rodzaju odszkodowanie pieniężne ani zwrot, całkowity lub częściowy, jakichkolwiek wpłat.
 19. Gość może korzystać z własnego klimatyzatora, jeśli pozwala na to dostępność energii elektrycznej na danym stanowisku kempingowym, ale w przypadku, gdy gość z sąsiedniego stanowiska narzeka na zbyt duży hałas klimatyzatora, Dyrekcja zastrzega sobie prawo do jego wyłączenia. W strefie kempingu nie jest dozwolone używanie klimatyzacji w godzinach ciszy.
 20. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia każdego sprzętu (namiotów, kołków, lin, plandek, itp.), jeśli zakłóca on wystrój ośrodka lub jeśli nie jest on zainstalowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
 21. Użycie otwartego ognia i zapalanie spiral przeciw komarom (świec, świec odstraszających komary itp.) jest surowo zabronione

Regulamin ten jest doręczany gościom w dniu przyjazdu i jest wywieszony w recepcji. Wejście na teren ośrodka oznacza pełną akceptację regulaminu.